Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)

Ζαρολιάγκης Χρήστος- Καθηγητής

 • zaro@upatras.gr
 • +30 2610 996912
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε προχωρημένες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  (ΤΠΕ) και σε θέματα ασφάλειας ΤΠΕ
  2. Σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ με έμφαση στην ασφάλεια
  3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση δικτύων υψηλών ταχυτήτων
  4. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση τεχνολογιών και υπηρεσιών διαδικτύου και
  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  5. Ασφαλής αποθήκευση και αποδοτική διαχείριση και αξιοποίηση υψηλού όγκου
  κατανεμημένων δεδομένων (Data Center)
  6. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (eCloud) και πλέγματος (Grid)
  7. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών και υπηρεσιών εικονικοποίησης
  (virtualization) για την υποστήριξη υποδομών και υπηρεσιών κορμού
  8. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης
  9. Παροχή συμβουλευτικών, σχεδιαστικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε θέματα μετάβασης της χώρας στην «Ψηφιακή Σύγκλιση»
  10. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση καινοτόμων κατανεμημένων υπηρεσιών και
  εφαρμογών πάνω σε υβριδικά δίκτυα και κινητές (mobile) τεχνολογίες
  11. Σχεδιασμός, προτυποποίηση και ανάπτυξη πρωτοκόλλων ΤΠΕ για διαδικασίες ειδικού σκοπού

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου