Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η Επιτροπή ορίζεται από το Επταμελές Ειδικό Όργανο της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, με 3ετή θητεία, εξετάζει την πρόταση και προτείνει τεκμηριωμένα την αποδοχή της ή όχι και τη χορήγηση του αντίστοιχου κωδικού. Ο εκάστοτε οριζόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής, συντονίζει το έργο της.

Στόχος της, είναι:

  • να συµβάλλει στον καλύτερο συντονισµό οµοειδών εργαστηρίων,
  • να προωθεί τη διεξαγωγή σεµιναρίων και τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων και
  • να ενθαρρύνει τη δηµιουργία διατµηµατικών εργαστηρίων.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με βάση την αριθμ. 749/20.01.2021 Αποφ. της Ε.Ε., η σύσταση της Επιτροπής Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.) είναι η κάτωθι: