Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σκοπός των Μονάδων/ Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, αλλά και η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες µε κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Κάθε Μονάδα/Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών ανήκει και λειτουργεί σε συγκεκριμένο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος (ή Τμημάτων όπου και ανήκουν τα µέλη του Εργαστηρίου), και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα µε τις κατευθύνσεις ή γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε Μονάδα/ Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών, οφείλουν να  είναι μη ανταγωνιστικά σε επίπεδο αγοράς προς τους Επαγγελματίες του Ιδιωτικού Τομέα ή σχετικές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (π.χ. μελέτες, έργα εφαρμογής), και να συμμορφώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (βλ. εδώ)

Οι συμβάσεις των Έργων Παροχής Υπηρεσιών, όπου αυτές απαιτούνται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, τον Ε.Υ. και τον Αναθέτοντα Φορέα σε τρία ισότιμα αντίγραφα. Κατά την προσκόμιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών προς την Υπηρεσία της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται από το Διαβιβαστικό Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας [βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Διαβιβαστικό Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών]

Σύμφωνα με την Απόφαση της αριθμ. 702/06-07-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, οι Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών οι οποίες προέρχονται από διαδικασίες δημοσιότητας (διαγωνισμό/ απευθείας ανάθεση/ πρόσκληση/ διακήρυξη κ.λπ.), θα προωθούνται προς υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, μόνο εφόσον έχουν δρομολογηθεί από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο οι απαιτούμενες διαδικασίες για Έναρξη Έργου Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών – είτε ως θεσμοθετημένο εργαστήριο, είτε ως μεμονωμένο μέλος ΔΕΠ.

Τέλος, η έγκριση των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών από την Επιτροπή Παροχής Υπηρεσιών, για ποσά μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ/Επιστημονικά Υπεύθυνο ετησίως (καθαρή αξία), είναι υποχρεωτική (Επικαιροποιημένη Απόφ. της αριθμ715/04.09.2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών). 

 

Flowchart Διαδικασίας Υποβολής Σύμβασης

Τόσο τα νέα αιτήματα που υποβάλλονται, όσο και τα αιτήματα τροποποίησης των εν ενεργεία Μονάδων/Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει α. να εμπίπτουν στο πλαίσιο που ορίζει το Π.Δ. 159/1984, β. το συναφές εγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο του ΠΠ για τα Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσίας, καθώς και γ. να συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον από τα παρακάτω αναφερθέντα δικαιολογητικά:

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Α/α Περιγραφή Website
1 Αίτηση-δήλωση του Επιστημονικού Υπεύθυνου

[για Παροχή Υπηρεσιών από Εργαστήριο ή Μονάδα & Δημιουργία ΦΚ]

Ηλεκτρονική Συμπλήρωση φόρμας από ΕΥ
2 Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών δεν απαιτεί τη χρήση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εργαστηριακού εξοπλισμού του Ιδρύματος, από μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ* Αρχείο για Upload
3 Οικονομική ανάλυση*

Παρακαλούμε για παρατηρήσεις σχετικά με το κόστος: [π.χ. αν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, πως ορίζεται π.χ. με ανθρωποώρα, πληθυσμό, ανά δείγμα κ.λπ]

Δυνατότητα για Upload αρχείου
4  ΦΕΚ  Ίδρυσης Εργαστηρίου και Εσωτερικού Κανονισμού* Δυνατότητα για Upload αρχείου
 5 Έγκριση του Τομέα ή  Τμήματος ή  Σχολής ή Κοσμητείας, για την παροχή υπηρεσιών * Checkbox & Δυνατότητα για Upload αρχείου
 6 Βιογραφικά των μελών ΔΕΠ/ομάδας εργασίας* Δυνατότητα για Upload αρχείου
7 Φόρμα Στοιχείων Μονάδας/ Εργαστηρίου* Ηλεκτρονική Συμπλήρωση από ΕΥ
Συμπληρωματικά Στοιχεία Αξιολόγησης Πρότασης
 8 Οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης τριετίας 1.Προαιρετικό 2. Δυνατότητα για Upload αρχείου

 

 

Οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω (π.χ. πρόσθεση νέας ή αφαίρεση παλαιάς υπηρεσίας, αλλαγή στα οικονομικά μεγέθη κτλ) επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει η έγκριση του αρμόδιου οργάνου (Τομέα, Τμήμα, Σχολή, Κοσμητεία) που ενέκρινε την αρχική πρόταση, πριν γίνει αποδεκτή από τον ΕΛΚΕ.

Διαδικασία Έγκρισης & Έναρξη Έργου Παροχής Υπηρεσιών

 

Ο φάκελος εκάστου μονάδας/εργαστηρίου εν δυνάμει παροχής υπηρεσιών υποβάλλεται στη συνέχεια από τον Ε.Υ. και προωθείται από το αρμόδιο εισηγητικό όργανο [Επιτροπή Παροχής Υπηρεσιών], στο Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών.

 

Διαδικασία Έναρξης Μονάδας/ Εργαστηρίου Παροχής Υπηρεσιών & Έναρξη Έργου

 

Στη συνέχεια ανοίγει κωδικός έργου (ΦΚ) και καλείται ο Ε.Υ. να ορίσει την Ομάδα Εργασίας (Ε.Ο.) στην οποία αναφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι που θα παρέχουν την συγκεκριμένη υπηρεσία στη Μονάδα/ Εργαστήριο. Η σύνθεσή της μπορεί να τροποποιείται με εντολή του Ε.Υ. του Εργαστηρίου Παροχής.

Είναι δυνατόν να χορηγείται και δεύτερος κωδικός έργου παροχής υπηρεσιών για το ίδιο Εργαστήριο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου Ε.Υ., η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ/ντή του Εργαστηρίου ή Τομέα ή Πρόεδρο Τμήματος ή Κοσμήτορα Σχολής. Η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα διαλαμβανόμενα, όπως παραπάνω (βλ. ενότητα 3.3.2 του Γενικού Κανονισμού).

Συγχρόνως, συνιστάται στον Ε.Υ. να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό διαδικασίες πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι απαραίτητο ή κρίνεται ότι είναι οικονομικώς εφικτό.

 

Αναλυτική Ροή Διαδικασίας Έναρξης Εργαστηρίου/ Μονάδας Παροχής Υπηρεσίας & Περιπτώσεις