Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Επιτροπή Αξιολόγησης

Αίτηση Σύμβασης

negotiable Expires in 5 μήνες

JOB DETAIL

Οι συμβάσεις των Έργων Παροχής Υπηρεσιών, όπου αυτές απαιτούνται, υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, τον Ε.Υ. και τον Αναθέτοντα Φορέα σε τρία ισότιμα αντίγραφα. Κατά την προσκόμιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών προς την Υπηρεσία της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται από το Διαβιβαστικό Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας [βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Διαβιβαστικό Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών]

Σύμφωνα με την Απόφαση της αριθμ. 702/06-07-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, οι Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών οι οποίες προέρχονται από διαδικασίες δημοσιότητας (διαγωνισμό/ απευθείας ανάθεση/ πρόσκληση/ διακήρυξη κ.λπ.), θα προωθούνται προς υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, μόνο εφόσον έχουν δρομολογηθεί από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο οι απαιτούμενες διαδικασίες για Έναρξη Έργου Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών – είτε ως θεσμοθετημένο εργαστήριο, είτε ως μεμονωμένο μέλος ΔΕΠ.

Τέλος, η έγκριση των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών από την Επιτροπή Παροχής Υπηρεσιών, για ποσά μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ/Επιστημονικά Υπεύθυνο ετησίως (καθαρή αξία), είναι υποχρεωτική (Επικαιροποιημένη Απόφ. της αριθμ715/04.09.2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών).

 


 

Flowchart Διαδικασίας Υποβολής Σύμβασης