Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Επιτροπή Αξιολόγησης

Υποβολή Αίτησης για Μονάδα / Εργαστηρiο Παροχής Υπηρεσίας

Hyatt Regency Phoenix, North 2nd Street, Phoenix, AZ, United States
$8,000 - $10,000 Expires in 1 έτος

JOB DETAIL

Τόσο τα νέα αιτήματα που υποβάλλονται, όσο και τα αιτήματα τροποποίησης των εν ενεργεία Μονάδων/Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει α. να εμπίπτουν στο πλαίσιο που ορίζει το Π.Δ. 159/1984, β. το συναφές εγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο του ΠΠ για τα Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσίας, καθώς και γ. να συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον από τα παρακάτω αναφερθέντα δικαιολογητικά:

 

Α/α Περιγραφή Website
1 Αίτηση-δήλωση του Επιστημονικού Υπεύθυνου

[για Παροχή Υπηρεσιών από Εργαστήριο ή Μονάδα & Δημιουργία ΦΚ]

Ηλεκτρονική Συμπλήρωση φόρμας από ΕΥ
2 Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσιών δεν απαιτεί τη χρήση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εργαστηριακού εξοπλισμού του Ιδρύματος, από μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ* Αρχείο για Upload
3 Οικονομική ανάλυση*

Παρακαλούμε για παρατηρήσεις σχετικά με το κόστος: [π.χ. αν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, πως ορίζεται π.χ. με ανθρωποώρα, πληθυσμό, ανά δείγμα κ.λπ]

Αρχείο για Upload
4  ΦΕΚ  Ίδρυσης Εργαστηρίου και Εσωτερικού Κανονισμού* Αρχείο για Upload
 5 Έγκριση του Τομέα ή  Τμήματος ή  Σχολής ή Κοσμητείας, για την παροχή υπηρεσιών * Checkbox & Δυνατότητα για Upload αρχείου
 6 Βιογραφικά των μελών ΔΕΠ/ομάδας εργασίας* Αρχείο για Upload
7 Φόρμα Στοιχείων Μονάδας/ Εργαστηρίου* Ηλεκτρονική Συμπλήρωση από ΕΥ
Συμπληρωματικά Στοιχεία Αξιολόγησης Πρότασης
 8 Οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης τριετίας 1.Προαιρετικό 2. Δυνατότητα για Upload αρχείου

 

Οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω (π.χ. πρόσθεση νέας ή αφαίρεση παλαιάς υπηρεσίας, αλλαγή στα οικονομικά μεγέθη κτλ) επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει η έγκριση του αρμόδιου οργάνου (Τομέα, Τμήμα, Σχολή, Κοσμητεία) που ενέκρινε την αρχική πρόταση, πριν γίνει αποδεκτή από τον ΕΛΚΕ.

 

Διαδικασία Έγκρισης & Έναρξη Έργου Παροχής Υπηρεσιών

Ο φάκελος εκάστου μονάδας/εργαστηρίου εν δυνάμει παροχής υπηρεσιών υποβάλλεται στη συνέχεια από τον Ε.Υ. και προωθείται από το αρμόδιο εισηγητικό όργανο [Επιτροπή Παροχής Υπηρεσιών], στο Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών.

 

Διαδικασία Έναρξης Μονάδας/ Εργαστηρίου Παροχής Υπηρεσιών & Έναρξη Έργου

 

Στη συνέχεια ανοίγει κωδικός έργου (ΦΚ) και καλείται ο Ε.Υ. να ορίσει την Ομάδα Εργασίας (Ε.Ο.) στην οποία αναφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι που θα παρέχουν την συγκεκριμένη υπηρεσία στη Μονάδα/ Εργαστήριο. Η σύνθεσή της μπορεί να τροποποιείται με εντολή του Ε.Υ. του Εργαστηρίου Παροχής.

Είναι δυνατόν να χορηγείται και δεύτερος κωδικός έργου παροχής υπηρεσιών για το ίδιο Εργαστήριο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου Ε.Υ., η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ/ντή του Εργαστηρίου ή Τομέα ή Πρόεδρο Τμήματος ή Κοσμήτορα Σχολής. Η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα διαλαμβανόμενα, όπως παραπάνω (βλ. ενότητα 3.3.2 του Γενικού Κανονισμού).

Συγχρόνως, συνιστάται στον Ε.Υ. να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό διαδικασίες πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι απαραίτητο ή κρίνεται ότι είναι οικονομικώς εφικτό.

 

Αναλυτική Ροή Διαδικασίας Έναρξης Εργαστηρίου/ Μονάδας Παροχής Υπηρεσίας & Περιπτώσεις

location