Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Κωστόπουλος Βασίλης – Καθηγητής

 • kostopoulos@mech.upatras.gr
 • +30 2610 969443 +30 2610 969441
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  AML/UPAT

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Β. Κωστόπουλος – Καθηγητής
  Τηλέφωνο: +30 2610969443. +30 2610969441
  Email: kostopoulos@mech.upatras.gr
  Website:aml.mech.upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Β. Κωστόπουλος – Καθηγητής

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ χαρακτηρισμός υλικών,
  ΘΕΡΜΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΚΟΣ χαρακτηρισμός υλικών και
  ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ (υπέρηχοι)
  2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΙΗΣΗ κατασκευών από ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ και
  3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ από ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
  4. ADR
  5. responsible entity for the application of the EU regulation for the testing of seat belts, bumpers, and seats for school buses
  6. certification of Unmanned Aerial Vehicles and Systems (UAVs)

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Μηχανικές Δοκιμές (εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, κόπωση, θραύση (KIC, KIIC, GIC, GIIC)), DSC, DMA, TMA, απορρόφηση υγρασίας, μέτρηση ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας, μέτρηση Tg, C-SCAN
  2. responsible entity for the application of EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)
  3. testing of seat belts, bumpers, and seats for school buses
  4. certification of Unmanned Aerial Vehicles and Systems

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]

  EN 17020: responsible entity for the application of EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR)

  EN 17025: Mechanical testing of metals and composites (quasi-static and fatigue tests at ambient and high temperature

  EN 17020: certified for the application of ΕΝ 62446 (Minimum requirements for the documentation, operation mode testing and inspection of Photovoltaic systems connected to the grid and its normative references HD 60364).
  The only certified Greek entity in the field.

  EN 17020: responsible entity for the application of the EU regulation for the testing of seat belts, bumpers and seats for school buses

  GR/EK/UAS/04: Certified and Register Entity by the Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA) for the certification of Unmanned Aerial Vehicles and Systems

 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  ΦΕΚ013Α-23/01/2003

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου