Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

BeeChem

Ρασσιάς Γεράσιμος – Επ. Καθηγητής

 • rassiasg@upatras.gr
 • +30 2610 997912
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  BeeChem

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  BeeChem

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Ρασσιάς Γεράσιμος
  Τμήμα Χημείας (Επίκουρος Καθηγητής)
  Τηλ: +302610997912
  Email: rassiasg@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Ρασσιάς Γεράσιμος

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Custom Synthesis – Κατά-παραγγελία σύνθεση εξειδικευμένων οργανικών μορίων (για παράδειγμα φυσικά προϊόντα και παράγωγα αυτών, δραστική ουσία φαρμάκων (APIs), υποψήφια φάρμακα, προσμίξεις και ενδιάμεσα προϊόντα οργανικών συνθέσεων, μεταβολίτες, καταλύτες, οργανικοί υποκαταστάτες μετάλλων/ιόντων και μονομερή προς πολυμερισμό.
  2. Preparation of libraries for biological evaluation – Παρασκευή (μοριακών) βιβλιοθηκών προς βιολογική αποτίμηση
  3. Studies on feasibility and viability of Synthetic Routes – Διερεύνηση επιτευξιμότητας και βιωσιμότητας συνθετικών οδών
  4. Process development: Optimisation, Robustness and Reproducibility – Ανάπτυξη χημικών συνθέσεων και διεργασιών: βελτιστοποίηση, και αξιολόγηση ανθεκτικότητας, επαναληψιμότητας και επίδοσης σε μεγαλύτερη κλίμακα.
  5. Structure characterisation and Analytical method development – Χαρακτηρισμός ενώσεων και ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων
  6. Consultancy services on synthetic chemistry, process development, filing and QbD, research project management Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη συνθετική χημεία, ανάπτυξη χημικών διεργασιών, υποβολή φακέλων και Ποιότητα μέσω Σχεδιασμού, διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Οργανική Σύνθεση
  2. Ανάλυση
  3. Ανάπτυξη Βιομηχανικών Διεργασιών και Μεταφορά Τεχνογνωσίας
  4. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου