Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Δεπούντης Νικόλαος - Επ. Καθηγητής

 • ndepountis@upatras.gr
 • +30 2610 997715
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ENGEO

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Δεπούντης Νικόλαος
  Τμήμα Γεωλογίας
  Τηλ: +302610997715
  Email: ndepountis@upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Δεπούντης Νικόλαος

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Τεχνική Γεωλογία
  2. Γεωλογία Τεχνικών Έργων
  3. Βραχομηχανική

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής σύμφωνα με τις «Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής» (Ε 105-86) ΦΕΚ 955/τ.Β’/31.12.86
  2. Εργαστηριακές δοκιμές Βραχομηχανικής σύμφωνα με τις «Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής» (Ε 103-84) ΦΕΚ 70/τ.Β’/08.02.85
  3. Εργαστηριακές δοκιμές καταλληλότητας αδρανών υλικών (ΕΝ προδιαγραφές)
  4. Επιτόπου δοκιμές Εδαφομηχανικής (φόρτιση πλάκας και προσδιορισμός πυκνότητας) σύμφωνα με τις «Προδιαγραφές Επί Τόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής» (Ε 106-86) ΦΕΚ 955/τ.Β’/31.12.86
  5. Ειδικές Εργαστηριακές Δοκιμές (διάτμηση ασυνεχειών βράχου, Διάτμηση σε εδαφικά δείγματα μεγάλων διαστάσεων στην συσκευή μεγάλης διάτμησης, κ.λ.π.)
  6. Μετρήσεις σε γεωτεχνικές αποκλισιομετρικές γεωτρήσεις με τη χρήση χειροκίνητων ψηφιακών οργάνων και τηλεμετρίας
  7. Εκπόνηση ειδικών γεωτεχνικών μελετών (ευστάθειας πρανών και σπηλαίων, παρακολούθησης και αποκατάστασης κατολισθήσεων, προστασίας από βραχοπτώσεις, καταλληλότητας γεωϋλικών για δόμηση και διάφορες χρήσεις, διάβρωσης στη χερσαία και παράκτια ζώνη, κ.λπ.)

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  Π.Δ. 284/2000 (ΦΕΚ 234Α’/2000)

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου

  Π.Δ. 284/2000 (ΦΕΚ 234Α’/2000)