Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής

Πελέκης Παναγιώτης - Επ. Καθηγητής

 • ppelekis@upatras.gr
 • +302610996546
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

  Πελέκης Παναγιώτης
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Επίκουρος Καθηγητής)
  Τηλ: +302610996546
  Email: ppelekis@upatras.gr

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΩΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. ΕΠΙ – ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
  • Μετρήσεις Ταχύτητας Σεισμικών κυμάτων με τη μέθοδο Crosshole (λήψη σε μία γεώτρηση) συμπεριλαμβανομένου του τεύχους της τεχνικής έκθεσης
  • Μετρήσεις Ταχύτητας Σεισμικών κυμάτων με τη μέθοδο Crosshole (λήψη σε δύο γεωτρήσεις) συμπεριλαμβανομένου του τεύχους της τεχνικής έκθεσης
  • Μετρήσεις Ταχύτητας Σεισμικών κυμάτων με τη μέθοδο Downhole συμπεριλαμβανομένου του τεύχους της τεχνικής έκθεσης.
  • Μετρήσεις Ταχύτητας Σεισμικών κυμάτων με μεθόδους Επιφανειακών Κυμάτων (MASW, ReMi) συμπεριλαμβανομένου του τεύχους της τεχνικής έκθεσης
  2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΟΤΗΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
  • Δοκιμές συντονισμού μη συνεκτικών εδαφικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό του δυναμικού μέτρου διάτμησης και του λόγου απόσβεσης.
  • Δοκιμές συντονισμού συνεκτικών εδαφικών δειγμάτων με στερεοποίηση για τον προσδιορισμό του δυναμικού μέτρου διάτμησης και του λόγου απόσβεσης.
  • Δοκιμές κυκλικής τριαξονικής φόρτισης έως 2Hz, για τον προσδιορισμό του δυναμικού μέτρου Ελαστικότητας και του λόγου απόσβεσης μη-συνεκτινών εδαφικών δειγμάτων.
  • Δοκιμές κυκλικής τριαξονικής φόρτισης έως 2Hz, για τον προσδιορισμό του δυναμικού μέτρου Ελαστικότητας και του λόγου απόσβεσης υνεκτινών εδαφικών δειγμάτων με στερεοποίηση.
  3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
  • εκτελούνται αποκλειστικά συμπληρωματικά και υποστηρικτικά σε ειδικές μελέτες – γνωματεύσεις που αναλαμβάνουν τα μέλη του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής.
  4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  • εκτελούνται αποκλειστικά συμπληρωματικά και υποστηρικτικά σε ειδικές μελέτες – γνωματεύσεις που αναλαμβάνουν τα μέλη του Εργαστηρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής
  5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  • Προσδιορισμός της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας γεωυφασμάτων και συναφών προϊόντων
  • Μέτρηση της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας γεωυφασμάτων
  • Μέθοδοι μέτρησης της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας γεωσυνθετικών αργιλικών φραγμών (GCL)
  • Μέτρηση της μάζας ανά μονάδα επιφάνειας γεωσυνθετικών αργιλικών φραγμών (GCL)
  • Προσδιορισμός του πάχους γεωσυνθετικών υλικών υπό καθορισμένες τιμές θλιπτικών τάσεων
  • Μέτρηση του ονομαστικού πάχους γεωσυνθετικών
  • Μέτρηση του ύψους των προεξοχών σε τραχειές γεωμεμβράνες
  • Προσδιορισμός του μεγέθους πόρων γεωυφασμάτων με τη μέθοδο του υγρού κοσκινίσματος
  • Προσδιορισμός του φαινόμενου μεγέθους κενών γεωυφασμάτων
  • Προσδιορισμός του μεγέθους πόρων γεωυφασμάτων με τη μέθοδο ροής σε τριχοειδή
  • Προσδιορισμός χαρακτηριστικών υδροπερατότητας γεωυφασμάτων και συναφών προϊόντων για ροή κάθετα στο επίπεδο, χωρίς θλιπτικό φορτίο
  • Προσδιορισμός της υδραυλικής επιτρεπτότητας γεωυφασμάτων (ροή κάθετα στην επιφάνεια)
  • Προσδιορισμός χαρακτηριστικών υδροπερατότητας γεωυφασμάτων και συναφών προϊόντων για ροή κάθετα στο επίπεδο, υπό θλιπτικό φορτίο
  • Προσδιορισμός της υδραυλικής επιτρεπτότητας γεωυφασμάτων (ροή κάθετα στην επιφάνεια), υπό θλιπτικό φορτίο
  • Προσδιορισμός της υδραυλικής αγωγιμότητας γεωσυνθετικών αργιλικών φραγμών (GCL)
  • Μέτρηση του δείκτη ροής (υδραυλική αγωγιμότητα) κορεσμένων γεωσυνθετικών αργιλικών φραγμών (GCL) Προσδιορισμός της παροχετευτικότητας γεωυφασμάτων και συναφών προϊόντων παράλληλα στο επίπεδο
  • Προσδιορισμός της παροχής ανά μονάδα πλάτους και της υδραυλικής μεταβιβασιμότητας γεωσυνθετικών υπό σταθερό υδραυλικό φορτίο
  • Δοκιμή πλατιάς λωρίδας γεωυφασμάτων
  • Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε εφελκυσμό γεωυφασμάτων με τη μέθοδο της πλατιάς λωρίδας
  • Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε εφελκυσμό γεωπλεγμάτων με έλεγχο ενός ή πολλαπλών στελεχών
  • Συμπεριφορά πλαστικών φύλλων σε εφελκυσμό
  • Μέτρηση της συμπεριφοράς σε εφελκυσμό μη ενισχυμένων γεωμεμβρανών πολυαιθυλενίου και εύκαμπτων γεωμεμβρανών πολυπροπυλενίου
  • Προσδιορισμός της εφελκυστικής συμπεριφοράς γεωμεμβρανών με τη μέθοδο της πλατιάς λωρίδας
  • Αντοχή σε εφελκυσμό γεωσυνθετικών αργιλικών φραγμών (GCL)
  • Δοκιμή εφελκυσμού γεωυφασμάτων και συναφών προϊόντων για ραφές και ενώσεις με τη μέθοδο της πλατιάς λωρίδας
  • Προσδιορισμός της αντοχής των ραφών ή των συγκολλήσεων γεωυφασμάτων
  • Φορτίο και επιμήκυνση στη θραύση γεωυφασμάτων με τη μέθοδο μερικού εφελκυσμού (grab)
  • Μέτρηση της μέσης αντοχής σε αποκόλληση μεταξύ άνω και κάτω στρώσεων βελονοδιάτρητων γεωσυνθετικών
  • Αντοχή γεωυφασμάτων σε σχίσιμο (τραπεζοειδές δοκίμιο)
  • Αντίσταση πλαστικών φύλλων σε σχίσιμο (τραπεζοειδές δοκίμιο)
  • Αντίσταση πλαστικών φύλλων σε σχίσιμο
  • Αντίσταση σε σχίσιμο θερμοπλαστικών, βουλκανισμένων και ελαστικών υλικών
  • Δοκιμή στατικής διάτρησης (έμβολο CBR) γεωυφασμάτων και συναφών προϊόντων
  • Προσδιορισμός της αντοχής σε στατική διάτρηση (έμβολο 50mm) γεωυφασμάτων και συναφών προϊόντων
  • Προσδιορισμός του δείκτη αντοχής σε διάτρηση γεωυφασμάτων
  • Προσδιορισμός της αντίστασης σε διάτρηση γεωσυνθετικών (πυραμοειδής αιχμή)
  • Προσδιορισμός της αντίστασης σε διάτρηση προστατευόμενων και μη προστατευόμενων γεωμεμβρανών (πυραμοειδής αιχμή)
  • Δοκιμή δυναμικής διάτρησης γεωσυνθετικών (δοκιμή πτώσης κώνου)
  • Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της προστασίας γεωσυνθετικού έναντι φθοράς από κρούση
  • Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της προστασίας γεωυφασμάτων που βρίσκονται σε επαφή με γεωσυνθετικά διαφράγματα
  • Συμπιεστότητα γεωσυνθετικών-Βραχυχρόνια θλιπτική συμπεριφορά
  • Προσδιορισμός της βραχυπρόθεσμης συμπεριφοράς γεωσυνθετικών σε συμπίεση
  • Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τριβής γεωσυνθετικών με δοκιμή άμεσης διάτμησης
  • Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τριβής γεωσυνθετικών με δοκιμή κεκλιμένου επιπέδου
  • Προσδιορισμός του συντελεστή τριβής μεταξύ εδάφους και γεωσυνθετικών ή μεταξύ γεωσυνθετικών με δοκιμή άμεσης διάτμησης
  • Μέθοδος μέτρησης της διατμητικής αντίστασης στο εσωτερικό και στις εξωτερικές επιφάνειες γεωσυνθετικών αργιλικών φραγμών (GCL) με δοκιμή άμεσης διάτμησης
  • Προσομοίωση της φθοράς κατά την εγκατάσταση γεωυφασμάτων και συναφών προϊόντων (εγκατάσταση σε χονδρόκοκκα υλικά)
  • Προσδιορισμός της αντίστασης γεωυφασμάτων σε απόξεση
  • Προσδιορισμός των αντοχών σε διάτμηση (shear) και αποκόλληση (peel) θερμικών συγκολλήσεων μη ενισχυμένων γεωμεμβρανών
  • Μέτρηση της διαστασιολογικής σταθερότητας θερμοπλαστικών φύλλων