Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ | Τίτλος ΜΟΠΥ: “Διηλεκτρικές Δοκιμές”

Πυργιώτη Ελευθερία - Καθηγήτρια

 • e.pyrgioti@ece.upatras.gr
 • +30 2610 996448

ABOUT ME

Το πρόγραμμα ΠΥΠΕ με τίτλο «Διηλεκτρικές Δοκιμές» και κωδικό ΦΚ 4008, είναι σε ισχύ από το 1996. Από τότε είναι ενταγμένο επίσημα στην Επιτροπή Ερευνών του Παν/μίου Πατρών και φορέας διαχείρισης του προγράμματος είναι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Από τις 2.2.2008 επιστημονική υπεύθυνος του προγράμματος είναι η δηλούσα, Ελευθερία Πυργιώτη, και δηλώνω ότι τηρούντο και τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 (α-γ) του Π.Δ. 159/1984 και της απόφασης της Συγκλήτου της 31ης Ιανουαρίου 1996. Επιπλέον, ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν παρέχονται από άλλο δημόσιο φορέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ) και μερικές από αυτές από ελάχιστους φορείς στον ελλαδικό χώρο.
Μετά και την σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων, τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν εισπράττουν αμοιβή. Έτσι το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 159/1984, αντιστοιχεί στις τεκμηριωμένες δαπάνες στις οποίες εντάσσεται, πλην άλλων (π.χ. αμοιβών μη-μόνιμου προσωπικού που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου, μετακινήσεις, εξοπλισμός, αναλώσιμα) και το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού κόστους παροχής υπηρεσιών ως δαπάνη διαχείρισης του έργου υπέρ του ΕΛΚΕ.
Λόγω της επικινδυνότητας του χώρου, οι δοκιμές διενεργούνται μόνον από τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου και δύνανται να συνεπικουρούνται από Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.
Η ελάχιστη ωριαία χρήση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων ορίζεται ως 100 ευρώ +ΦΠΑ.
Ανάλογα με το είδος, τη δυσκολία και το πλήθος των δοκιμών δύναται να μεταβληθεί το ανωτέρω ποσόν.

Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ | Τίτλος ΜΟΠΥ: “Διηλεκτρικές Δοκιμές”

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΥΤ/HVL

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Ε. Πυργιώτη – Καθηγήτρια
  Τηλέφωνο: +30 2610 996448
  Email: e.pyrgioti@ece.upatras.gr
  Website: www.hvl.ece.upatras.gr

 • Επιστημονική Υπεύθυνη ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Ε. Πυργιώτη – Καθηγήτρια

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Συστήματα υψηλής τάσεως
  2. Διηλεκτρική συμπεριφορά μονωτικών υλικών
  3. Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Μετρήσεις διηλεκτρικών καταπονήσεων μονωτικών υλικών και συσκευών
  2. Μελέτες και έλεγχος της μονωτικής ικανότητας εξοπλισμού και συστημάτων υψηλής τάσης
  3. Μελέτες και έλεγχος συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας.

  4. Αναλυτικότερα:
  – Διηλεκτρικές καταπονήσεις σε εναλλασσόμενες και κρουστικές τάσεις, εξοπλισμού χαμηλής και μέσης τάσης
  – Διηλεκτρικές δοκιμές σε μονωτικά υγρά
  – Μετρήσεις χωρητικότητας και απωλειών ισχύος (tanδ)
  – Μετρήσεις μερικών εκκενώσεων (PD)
  – Εξειδικευμένες μελέτες αντικεραυνικής προστασίας και συστημάτων γείωσης
  – Μετρήσεις ηλεκτρικού πεδίου σε αλυσίδα μονωτήρων υπό τάση.
  Σημ.: Οι δοκιμές γίνονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

  Ίδρυση: Π.Δ. 1189/80 (ΦΕΚ 303/30.12.80 τ. Α’)
  Κατανομή: Υ.Α Β1/108/83 (ΦΕΚ 80/83 τ.Β’)

 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου

  Καθορισμός Εσωτερικού Κανονισμού: Έγγραφο προς ΥΠΕΠΘ
  675/5490/18.4.2012