Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΠΕΣ)

Κουφοπαύλου Οδυσσέας – Καθηγητής

 • odysseas@ece.upatras.gr
 • +30 2610 996444
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΠΕΣ)

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Ο. Κουφοπαύλου – Καθηγητής
  Τηλέφωνο: +30 2610 996444
  Email: odysseas@ece.upatras.gr
  Website: http://kypes.ece.upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Ο. Κουφοπαύλου – Καθηγητής

Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Εκπόνηση μελετών: ενσυρμάτων δικτύων, ασυρμάτων δικτύων, δομημένης καλωδίωσης
  2. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, δικτύωση και συντήρηση υπολογιστών, δικτυακών συσκευών, λογισμικού, και λοιπού περιφερειακού υλικού υπολογιστών
  3. Συγγραφή προτάσεων (σε εθνικές και κοινοτικές προσκλήσεις) και επίβλεψη έργων σε όλα τους τα στάδια (συγγραφή πρότασης, διαπραγμάτευση έργου, επίβλεψη ομάδας έργου, υπεράσπιση έργου σε review, ολοκλήρωση έργου).
  4. Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
  5. Σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων δεδομένων, προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών
  6. Δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, πυλών (portals), δικτυακών τόπων κλπ
  7. Εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων κλπ υλικού, δικτύων και λογισμικού
  8. Παροχή γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων δικτύων, λογισμικού και υλικού υπολογιστών
  9. Διεξαγωγή σεμιναρίων με εκπαίδευση στην τάξη και εξ αποστάσεως

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου