Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κορνάρος Μιχαήλ - Καθηγητής

 • kornaros@chemeng.upatras.gr
 • +30 261099 7418
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Κορνάρος Μιχαήλ
  Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Καθηγητής)
  Τηλ: +302610997418 +302610969516
  Email: kornaros@chemeng.upatras.gr

Honors & awards
 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική παρακολούθηση εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών απορριμμάτων (ΧΥΤΑ, Μονάδες Βιολογικής Σταθεροποίησης κλπ)
  Η παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή τακτικών μετρήσεων (ενδεικτικά σε τριμηνιαία βάση) φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στα στραγγίσματα (διασταλάγματα) και το παραγόμενο βιοαέριο από την εγκατάσταση, δειγμάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και εδάφους της γειτνιάζουσας με την εγκατάσταση περιοχή καθώς και την παροχή συμβουλευτικών οδηγιών ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  2. Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική παρακολούθηση εγκαταστάσεων θαλασσίου περιβάλλοντος (Μαρίνες, Ναύσταθμοι, ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. κλπ)
  Η παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή τακτικών μετρήσεων (ενδεικτικά σε μηνιαία βάση) φυσικοχημικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δειγμάτων θαλάσσιου ύδατος εντός της εγκατάστασης καθώς και την παροχή συμβουλευτικών οδηγιών ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  3. Ανάπτυξη και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήματος βιολογικής διαχείρισης ελαιώνων και λοιπών αγροτοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
  Με τoν όρο ολοκληρωμένο σύστημα νοείται το σύνολο των παρεμβάσεων που προτείνονται στη διαχείριση του ελαιώνα ή της αγροτοκτηνοτροφικής εγκατάστασης ως ενιαίο σύνολο. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι συμβατές με το νέο Ε.Κ. 2018/848 και περιλαμβάνουν: α) Βιολογική σταθεροποίηση (κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση κλπ) και ανακύκλωση των παραπροϊόντων που παράγονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, β) μείωση των εισροών στο σύστημα, γ) διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους της εγκατάστασης και της θρεπτικής κατάστασης των φυτικών καλλιεργειών, καθώς και δ) έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων (ελαιόλαδο, σιτηρά κλπ).