Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ΜΕΔΙΠ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Ν. Παλληκαράκης - Καθηγητής

 • nipa@upatras.gr
 • +30 2610997781
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ΜΕΔΙΠ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Ν. Παλληκαράκης – Καθηγητής
  Τηλέφωνο: +30 2610997702 +30 2610997781 +30 2610996112
  Email: nipa@upatras.gr, nipa@inbit.gr
  Website:http://bme.med.upatras.gr

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Honors & awards
 • Γενικά Πεδία Παρεχόμενων Υπηρεσιών

  1. EΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  2. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  1. Yπηρεσίες ελέγχου ποιότητας, ασφάλειας και αξιολόγησης συμβατότητας προϊόντων
  ιατρικής τεχνολογίας.
  2. Yπηρεσίες εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού των νοσηλευτικών μονάδων στη χρήση τους.

  Eιδικότερα, η Μονάδα προσφέρει υπηρεσίες:
  1. Ελέγχου Ηλεκτρικής Ασφάλειας και Ποιότητας κρίσιμων Ιατρικών Μηχανημάτων και Νοσηλευτικών χώρων, προς τα νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας, καθώς και
  2. Eλέγχους συμβατότητας για ορισμένες κατηγορίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και τα ισχύοντα πρότυπα.
  Σημ.:Η Μονάδα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 από το 2007.

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου