Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Αβραμίδης Παύλος - Αν. Καθηγητής

 • p.avramidis@upatras.gr
 • +30 2610 996163
Work experience
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  Μονάδα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Υδατοκαλλιεργειών – Εργαστήριο Ιζηματολογία

 • ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Education
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

  Αβραμίδης Παύλος
  Τμήμα Γεωλογίας (Αναπληρωτής Καθηγητής)
  Tομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γιωδυναμικής
  Τηλ: +302610996163
  Email: p.avramidis@upatras.gr

Honors & awards
 • ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ
  2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  3. ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  4. ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες σε θέματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιεργειών. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών Παραμέτρων & Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων
  • Αναγνώριση Ιζηματολογικών & δομικών χαρακτηριστικών πυθμένα σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών
  • Αξιολόγηση υδροδυναμικού καθεστώτος & μετρήσεις θαλάσσιων ρευμάτων διάχυτου ρύπου
  • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες- μετρήσεις πεδίου, περιβαλλοντικής αξιολόγησης & δειγματοληψίες ιζημάτων που καλύπτουν το Πρότυπο ASC 2017 (Aquaculture Stewardship Council)

 • ISO [Σε περίπτωση που υπάρχει πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ παρακαλούμε διευκρινίστε τον Τύπο π.χ. ISO 9001]
 • ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου
 • ΦΕΚ Εσωτερικού Κανονισμού Εργαστηρίου